Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

Panele fotowoltaiczne na dachu domu

Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał kolejne projekty do dofinansowania w ramach działania 3.1. Rozwój OZE – nabór ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Tym samym zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie tych projektów do prawie 148 mln złotych.

Dobrze zainwestowane pieniądze

Dofinansowanie trafi między innymi do firmy OLSUN Sp. z o.o., która na terenie gminy Kamień (powiat rzeszowski) wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 300kW. Inwestycja poza montażem paneli obejmuje także układy pomiarowe, system ochrony przeciwporażeniowej, budowę napowietrznej stacji transformatorowej, transformator o mocy 400kVA, inwertery fotowoltaiczne oraz system zabezpieczeń przeciążeniowych i przeciwzwarciowych. Powstanie też linia napowietrzno-kablowa 15kV pomiędzy słupem rozłącznikowym a rozdzielnią sieciową, a cały teren zostanie ogrodzony. Roczną produkcję energii oszacowano na ok. 300 MWh, która zostanie wprowadzona do sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A. Przychody ze sprzedaży energii szacuje się na ok. 78,7 tys. złotych rocznie. Redukcję emisji gazów cieplarnianych oszacowano na 247,5 ton rocznie. Całkowity koszt projektu to ponad 1,5 mln złotych, z czego dotacja z EFRR wynosi prawie 750 tys. złotych.

Kolejna dotacja trafi do firmy NEWKOM EKO Sp. z o.o., która chce uruchomić małą instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 134,4 kW w na dachach hal swojej kompostowni w Gminie Sieniawa (powiat przeworski). Instalacja obejmuje panele fotowoltaiczne, inwertery sieciowe, konstrukcję wsporczą, optymalizery, okablowanie i zabezpieczenia. Roczną produkcję energii oszacowano na ok. 120 MWh, zaś redukcję emisji gazów cieplarnianych na 99 ton rocznie. Energia będzie zużywana na potrzeby własne, co przełoży się na oszczędności kosztów energii o ok. 35 tys. złotych rocznie, a ewentualna nadwyżka będzie sprzedawana, co z kolei przyniesie ok. 10,5 tys. złotych rocznie dodatkowych przychodów. Instalacja będzie kosztować 765 tys. złotych, z czego dotacja z EFRR wynosi prawie 530 tys. złotych.

Kolejny projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WP to budowa systemu fotowoltaicznego o mocy 149,52 kW umiejscowionego na dachu budynku GALERII KROSNO Sp. z o.o. Inwestycja obejmuje montaż paneli, inwerterów sieciowych, zabezpieczeń i okablowania. Roczną produkcję energii elektrycznej oszacowano na 133 MWh rocznie, zaś spadek emisji CO2 o 110 ton rocznie. Inwestycja przyniesie firmie zmniejszenie kosztów energii elektrycznej o ok. 55 tys. złotych rocznie. Całkowity koszt inwestycji to ponad 800 tys. złotych, z czego dotacja z EFRR wynosi ponad 420 tys. złotych.

Do tej pory wybrano w sumie 155 wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1. Rozwój OZE RPO WP na lata 2014 – 2020. W sumie na ten cel przeznaczono już prawie 148 mln złotych. Dofinansowanie uzyskało w sumie 29 jednostek samorządu terytorialnego oraz 126 przedsiębiorstw i pozostałych podmiotów, jak spółdzielnie mieszkaniowe, ZOZ-y, itp. Na liście rezerwowej znajdują się jeszcze 62 projekty na kwotę ok. 73,2 mln złotych. W przypadku wygospodarowania nowych środków finansowych, zarząd województwa będzie dofinansowywał kolejne projekty związane z OZE, które znajdują się na liście rezerwowej.

Marszałek Władysław Ortyl podkreśla korzyści wynikające z korzystania z odnawialnych źródeł energii:

W tym konkursie szczególnie skupiliśmy się na małych instalacjach OZE, gdyż ich realizacja przynosi beneficjentom i regionowi największe korzyści. Dzieje się tak, gdyż całość lub istotna część energii odnawialnej może być samodzielnie konsumowana przez przedsiębiorców, a oszczędności kosztów są większe niż ewentualne przychody ze sprzedaży zielonej energii. Ponadto energia jest zużywana lokalnie co pozwala na uniknięcie strat na przesyle, które dotyczą prądu z dużych elektrowni spoza regionu. Mikro i małe instalacje łatwiej również wpiąć do sieci dystrybucyjnej, która w wielu miejscach województwa jest przestarzała i wymaga pilnych prac modernizacyjnych – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Mikro i małe projekty

W celu promowania rozproszenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ogłoszonym przez zarząd województwa konkursie dla działania 3.1 Rozwój OZE – nabór ogólny, w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 premiowane były projekty o mocy instalacji do 200 kW. Natomiast w grupie najmniejszych instalacji, czyli do ok. 40 kW, w omawianym konkursie 11 podmiotów uzyskało dofinansowanie. Takie działania wynikają ze Strategii Rozwoju OZE Województwa, która największe szanse rozwojowe i cele dla OZE wskazywała w mikro i małych źródłach działających w rozproszeniu na terenie całego regionu. Wymierną korzyścią dla małych projektów była również wysokość dofinansowania wynosząca 85 %, podczas gdy projekty np. dużych firm mogły liczyć na niższe dofinansowanie wynoszące 45 %. Większe inwestycje fotowoltaiczne oraz wykorzystujące biogaz również otrzymywały dofinansowanie, musiały jednak wykazać się większą efektywnością i efektami ekologicznymi, co związane było ze skalą takich instalacji.

Zarząd Województwa intensywnie zabiegał o przesunięcia środków, dzięki czemu od 2017 roku do 2021 roku kwota pierwotnie przeznaczona na konkurs w wysokości 70 mln zł została zwiększona do ponad 140 mln zł, co pozwoliło dotychczas dofinansować 155 inwestycji. Wymagało to konsultacji i negocjacji z Komisją Europejską, w tym zabiegów o dokonanie przesunięć środków z innych obszarów wsparcia RPO. Zarząd zabiega również o środki w ramach Krajowego Programu Odbudowy i unijnego instrumentu REACT-EU, które mogłyby być przeznaczone na projekty OZE znajdujące się w dalszym ciągu na listach rezerwowych. Realizacja projektów dot. OZE w ramach RPO WP przez zdecydowaną większość beneficjentów (nawet pomimo pandemii) przebiega w miarę sprawnie. Już 75 % tych projektów zostało pomyślnie zakończone i rozliczone.

Przy współpracy z gminami

W województwie podkarpackim również bardzo wcześnie (w porównaniu do innych województw) wystartowały konkursy na tzw. projekty parasolowe, gdzie odbiorcami wsparcia są mieszkańcy poszczególnych gmin, w tym np. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zarząd województwa kwotą ponad 467 mln zł za pośrednictwem gmin, dofinansował łącznie ok. 37 tysięcy mikroinstalacji OZE, z których korzystają gospodarstwa domowe i mikrofirmy. Środki na te projekty pochodziły również z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednocześnie, w najbliższym czasie przewiduje się wybranie do dofinansowania kolejnych tego typu projektów.

Prawidłowość realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego i działań urzędu marszałkowskiego, w tym w zakresie wykrywania i korygowania nieprawidłowości, potwierdzały liczne kontrole oraz audyty służb krajowych i unijnych. Ponadto, zarówno w poprzedniej, jaki i obecnej perspektywie finansowej Województwo Podkarpackie znajduje się niezmiennie w czołówce województw najsprawniej i najefektywniej wdrażających Regionalny Program Operacyjny.

Tekst: D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP