Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania : https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
Szczegóły na stronie: https://www.zone.gunb.gov.pl 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?

Należy zgłosić wszystkie źródło ciepła używane i nie używane w danym domu. Na przykład w sytuacji, gdy w budynku jest wykorzystywanych kilka, np. kominek oraz pompa ciepła zasilana z instalacji fotowoltaicznej, trzeba zaznaczyć odpowiednie pozycje. Mogą to być: piec, kominek, koza, kuchnia węglowa, kocioł grzewczy, pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna czy sieć ciepłownicza.

Kogo dotyczy deklaracja?

Deklaracja CEEB dotyczy każdego właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Jak zgłosić źródło ciepła?

Zgłoszenie źródła ciepła właściciele nieruchomości czy zarządcy mogą zrobić na dwa sposoby:

 • cyfrowo (formularz),
 • na papierze.

Żeby zgłosić źródło ciepła drogą elektroniczną, należy wejść na stronę zone.gunb.gov.pl, pobrać formularz zgłoszeniowy i go wypełnić. Następnie należy go podpisać przez profil zaufany lub e-dowód osobisty i wysłać.

Osoby niekorzystające z internetu do załatwiania spraw urzędowych mogą wypełnić formularz odręcznie i wysłać go pocztą albo doręczyć osobiście do właściwego ze względu na umiejscowienie domu urzędu miasta lub gminy, a urzędnik za nich wprowadzi dane do systemu.

Ile jest czasu na zgłoszenie źródła ciepła?

Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła. W przypadku domów oddawanych do użytkowania po 1 lipca 2021r. właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Jak będzie kontrolowany sposób ogrzewania podany w decyzji?

Zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku, a więc będą to:

 • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (określane dalej jako: POŚ) w zakresie:
 1. źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ, upoważnieni przez wójta, burmistrza lub prezydenta pracownicy urzędu w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne.
 2. spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 POŚ;
 3. uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 POŚ.
 • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
 1. gospodarowania odpadami komunalnymi;
 2. odprowadzania nieczystości ciekłych.
 • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 • przeprowadzający kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane;
 • usuwający zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

Jakie są kary za niezgłoszenie źródła ciepła?

Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Link do filmu dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwości składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.: https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk