Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

logo projektu

 

Województwo Podkarpackie w dniu 1 stycznia 2024r. rozpoczęło realizację projektu LIFE PODKARPACKIE. Inicjatywa o nazwie "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”" jest częścią Programu Zintegrowanego LIFE. Zadaniem Departamentu Ochrony Środowiska jest efektywna realizacja zadań oraz zarządzanie projektem, którego budżet wynosi 23 400 000 euro, czyli około 114 mln zł.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2024-2033, a głównym celem jest skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza poprzez eliminację istniejących barier na szczeblu lokalnym. Projekt zakłada również wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk oraz mobilizację środków publicznych i prywatnych na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej. Inicjatywa będzie obejmować tereny gmin i miast województwa podkarpackiego, dotykając każdego mieszkańca regionu.

Projekt LIFE Podkarpackie przewiduje świadczenie fachowego doradztwa, dostarczenie wiedzy eksperckiej i wsparcia dla mieszkańców w zakresie wyboru źródeł dofinansowania, składania wniosków o dotację i ich rozliczeń. Doradcy zatrudnieni w ramach projektu będą oferować również pomoc techniczną w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo, projekt zakłada stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią na poziomie gminy, co ma przyczynić się do odpowiedzialnego zaopatrzenia mieszkańców w energię cieplną i elektryczną. Inicjatywa ma wpłynąć także na poprawę planowania przestrzennego województwa, z naciskiem na zagadnienia związane z zarządzaniem energią, takie jak wykorzystanie potencjału wód opadowych jako magazynu energii.

W ramach projektu przewidziane są również kampanie edukacyjno-informacyjne na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na ludzkie zdrowie oraz w zakresie praktycznych aspektów, takich jak dostępne rozwiązania technicznologiczne i źródła finansowania inwestycji ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej.

Wartością projektu jest partnerskie podejście, gdzie Województwo Podkarpackie jest beneficjentem koordynującym, a 66 partnerów, w tym gminy, miasta i różnorodne organizacje, współpracują w dążeniu do wspólnego celu. Projekt LIFE Podkarpackie jest znaczącym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju regionu, przy jednoczesnym dbaniu o jakość życia mieszkańców. Projekt, ma potencjał aby znacząco wpłynąć na poprawę stanu środowiska oraz warunki życia w województwie podkarpackim. 

 Logo Life: Na lewym logo znajduje się niebieski kwadrat z okręgiem żółtych gwiazd, w którym znajduje się tekst "LIFE" koloru żółtego.  Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: W środkowym logo znajduje się zielony tekst "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Z lewej strony tekstu znajduje się dwa zielone elementy graficzne przypominające liście na okrągłym tle koloru czerwonego. Logo Programu Podkarpackie przestrzeń otwarta: Na prawym logo znajdują się stylizowane kształty w kolorze niebieskim i zielonym, które tworzą abstrakcyjną reprezentację wzgórz. Pod kształtami znajduje się tekst "PODKARPACKIE  przestrzeń otwarta"