Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

Na sali konferencyjnej stoi się kilkadziesiąt osób. Osoby stojące z przodu trzymają flagę programu Life. Na sali konferencyjnej przy stole siedzą 2 kobiety i 2 mężczyzn podpisują umowę dotacyjną. W tle widać herb województwa podkarpackiego Na sali konferencyjnej przy stole siedzą kobieta i 3 mężczyzn podpisują umowę dotacyjną. W tle widać herb województwa podkarpackiego. Na sali konferencyjnej przy stole siedzą kobieta i 3 mężczyzn podpisują umowę dotacyjną. W tle widać herb województwa podkarpackiego

Województwo Podkarpackie kończy podpisywanie umów w ramach projektu „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj”. W projekcie uczestniczy 61 gmin z regionu oraz 5 innych partnerów.

Gminy, biorąc udział w projekcie, zyskają przeszkolonych doradców ds. powietrza i energii, którzy będą wspierać mieszkańców w wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. Doradcy będą mieć także możliwość wykonywania świadectw  energetycznych dla budynków gminnych, co jest szczególnie istotne w obecnym systemie prawnym, dzięki ukończeniom studiów podyplomowych zaplanowanych w ramach projektu.

Wsparcie w realizacji uchwał Sejmiku Województwa, tj. Programu Ochrony Powietrza i uchwały antysmogowej, jest kolejną korzyścią wynikającą z uczestnictwa w projekcie. Te uchwały obligują gminy do działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Ponadto, gminy biorące udział w projekcie będą miały preferencje podczas oceny wniosków o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027, co zwiększy ich szanse na uzyskanie dodatkowych środków finansowych.

Wdrożenie systemu zarządzania energią w ramach projektu przyczyni się do odpowiedzialnego zaopatrzenia mieszkańców w energię cieplną i elektryczną oraz pozwoli na obniżenie zużycia energii w budynkach gminnych. Projekt pilotażowy obejmie miasta: Rzeszów, Krosno, Dębica, Mielec oraz gminę Zagórz, a wypracowane w jego ramach modele racjonalnego zarządzania energią zostaną wdrożone w pozostałych gminach województwa podkarpackiego.

Projekt LIFE Podkarpackie przewiduje również szeroko zakrojone kampanie informacyjno-edukacyjne, które podniosą świadomość mieszkańców na temat problemów związanych z jakością powietrza i konieczności podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania. Promocja gmin najskuteczniej działających w zakresie ochrony powietrza wpłynie na zwiększenie ich prestiżu i rozpoznawalności w regionie, kraju i Europie.

Projekt oferuje różnorodne formy edukacji oraz fachowe doradztwo świadczone przez ekspertów. Planowane są szkolenia, konferencje, panele dyskusyjne oraz warsztaty, zarówno stacjonarne, jak i zdalne. Wymiana dobrych praktyk znacząco przyczyni się do efektywnej realizacji zakładanych celów.

Projekt LIFE Podkarpackie przyniesie wymierne korzyści dla środowiska i mieszkańców regionu, skutecznie wdrażając rozwiązania poprawiające jakość powietrza.

Na zdjęciu znajdują się cztery kobiety i jeden mężczyzna - pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz prelegentki. W tle widoczny jest baner Regionalnych Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.Na zdjęciu znajdują się cztery kobiety i jeden mężczyzna pracownicy Urzędu Marszałkowego Województwa Podkarpackiego oraz prelegentki. Przed salą konferencyjną przy stoliku cateringowym stoją dwie kobiety oraz mężczyzna - pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz uczestniczka spotkania. W tle widoczny jest stół z cateringiem. Przed salą konferencyjną stoi mężczyzna i kobieta - pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz prelegentka.

27 czerwca 2024 roku w APART HOTEL 12 w Rzeszowie odbył się Metapanel Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego.

Tematem przewodnim spotkania było raportowanie zrównoważonego rozwoju oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań środowiskowych i społecznych. Celem panelu było poszukiwanie synergii i współpracy między różnymi specjalizacjami, aby wspólnie osiągać pozytywne efekty dla klimatu, środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka.

Wydarzenie prowadziły ekspertki w dziedzinie raportowania zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, ESG (Environmental, Social, Governance) oraz GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym) Panie Agnieszka Brejdak i Jolanta Okońska-Kubica. Obie prelegentki posiadają bogate doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów, a także pomagają w pozyskiwaniu funduszy z różnych programów grantowych.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń oraz omówienia wyzwań związanych z ochroną środowiska. Uczestnicy panelu mieli możliwość nawiązania współpracy i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju regionu Podkarpacia.

Przedstawiciele projektu LIFE Podkarpackie aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz prezentując założenia projektu wspierającego ochronę powietrza i wdrażanie uchwały antysmogowej.

Na sali konferencyjnej przy ekranie stoi kobieta - Kierownik projektu LIFE Podkarpackie. Kobieta prezentuje swoją prelekcję. W tle na ekranie widać prezentację dotyczącą projektu. Na sali konferencyjnej przy ekranie stoi kobieta - Kierownik projektu LIFE Podkarpackie. Kobieta prezentuje swoją prelekcję. W tle na ekranie widać prezentację dotyczącą projektu.

Na zaproszenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska delegacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej ds. ochrony powietrza w ramach projektu: "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju". Spotkanie odbyło się 24 czerwca w Katowicach.

Krajowa Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju powstała w 2010 r. a w jej skład wchodzą: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i zarządy województw, jako instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi.

Do prac w ramach Sieci zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucje eksperckie i badawcze, inne instytucje państwowe i samorządowe, a także organizacje pozarządowe występujące w roli podmiotów – obserwatorów.

Na spotkaniu województwo podkarpackie reprezentowała Pani Grażyna Szafran-Ciach - Kierownik Oddziału Instrumentów Środowiskowych, która przedstawiła prelekcję na temat realizacji działań zawartych w Programie Ochrony Powietrza i wyzwań w realizacji postanowień uchwał antysmogowych oraz  Pani Anna Lorynowicz – Kierownik projektu LIFE Podkarpackie, która przedstawiła założenia projektu wspierającego swoimi działaniami ochronę powietrza poprzez wdrożenie POP i uchwały antysmogowej.

Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń a także omówieniu wyzwań związanych z ochroną powietrza na terenie kraju a także całej UE.

W pomieszczeniu przy stole siedzi kobieta - Dyrektor Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz mężczyzna - Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i podpisują umowę dotacyjną. W tle baner z logo programu LIFE W pomieszczeniu stoi kobieta - Dyrektor Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz mężczyzna - Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego trzymający w ręce umowę. Podają sobie ręce. W tle baner z logo programu LIFE.W pomieszczeniu stoją trzy kobiety oraz trzech mężczyzn – pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Dyrektorzy trzymają w rękach podpisaną umowę. Pozują na tle banneru z logo programu LIFE.

W dniu 10 czerwca 2024r. w Warszawie, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, mającej na celu realizację projektu pn.: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj”.

Ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie umowę podpisała Dyrektor Departamentu Środków Zagranicznych Pani Marta Babicz, natomiast ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego umowę podpisywał Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Pan Andrzej Kulig.

W wydarzeniu udział wzięli Pani Marta Babicz - Dyrektor Departamentu Środków Zagranicznych, Pan Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE, Pan Wojciech Piotrowski – Główny specjalista w Wydziale LIFE, oraz reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tj. Pan Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Pani Anna Lorynowicz - Kierownik Projektu LIFE PODKARPACKIE oraz Pani Ewelina Pytlowany - Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów Środowiskowych oraz Koordynator ds. finansowych Projektu LIFE PODKARPACKIE.

Dzięki wsparciu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 38 410 281. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 108 mln zł.

Projekt realizowany w latach 2024-2033 ma na celu wdrożenie programu ochrony powietrza poprzez usunięcie lokalnych barier, wprowadzenie dobrych praktyk i mobilizację środków publicznych oraz prywatnych. Obejmie on gminy i miasta województwa podkarpackiego, wpływając na każdego mieszkańca regionu.

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji na temat ochrony powietrza, zarządzania efektywnością energetyczną czy innowacyjnych rozwiązań obejmujących teren całego regionu Podkarpacia, a także polem wymiany opinii i doświadczeń w zakresie wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku.

Grono kilkudziesięciu osób stoi w sali konferencyjnej na tle banneru projektu UNLOCK realizowanego w ramach programu Interrreg Europa.

4 czerwca 2024 roku w Podkarpackim Centrum Innowacji (PCI) w Rzeszowie odbyło się sympozjum, które zgromadziło partnerów z Holandii, Szwecji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii oraz Polski. Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń z technologią wodorową oraz omówienie działań w ramach projektu UNLOCK, mającego na celu rozwój inteligentnej zielonej mobilności, gospodarki obiegu zamkniętego oraz adaptacji do zmian klimatu.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Beaty Kviatek z Uniwersytetu w Groningen w Holandii, koordynatorki projektu UNLOCK. Podkreśliła ona, że wiele regionów europejskich aktywnie rozwija lokalne gospodarki oparte na zielonym wodorze. Niemniej jednak zaznaczyła, że większość dolin wodorowych jest prowadzona przez duże przedsiębiorstwa przemysłowe, a małe i średnie firmy mają ograniczony udział w tym sektorze. Koordynatorka zaznaczyła także, że celem projektu jest dzielenie się doświadczeniami i angażowanie się we wspólne działania edukacyjne

W swoim wystąpieniu marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl, wskazał, że jednym z głównych celów międzynarodowej współpracy w ramach projektu UNLOCK jest zwiększenie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój technologii wodorowych. Zaznaczył, że na Podkarpaciu projekt UNLOCK będzie odgrywał kluczową rolę w transformacji energetycznej regionu. Marszałek Ortyl zwrócił również uwagę na konieczność angażowania różnych źródeł finansowania: „Trzeba sięgać po fundusze do programów, które mają charakter europejski, trzeba sięgać po bezpośrednie instrumenty finansowe, które są w Brukseli. To jest ważna sprawa, aby te wszystkie źródła finansowania mogły być kojarzone, żeby dawały pewien montaż finansowy, a także montaż efektów”.

Prof. Jarosław Sęp, prezes Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa Wodorowa i prorektor ds. rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, podkreślił znaczenie momentu, w którym znajduje się lokalna gospodarka wodorowa. W swoim przemówieniu zauważył, że Podkarpacka Dolina Wodorowa stanowi istotne zaplecze instytucjonalne dla podmiotów zajmujących się zielonym wodorem i że ten potencjał należy rozwijać. Według prof. Sępa kolejnym krokiem jest budowanie konsorcjów i relacji, które pozwolą na dalszy rozwój sektora.

Michał Tabisz, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, zapewnił, że PCI chce być aktywnym graczem w rozwijaniu technologii wodorowych: „Podkarpackie Centrum Innowacji chce być aktywnym graczem, aktywnym podmiotem w tym ekosystemie podkarpackim, który stara się rozwijać technologie wodorowe, poszerzać naszą wiedzę. My jako PCI, możemy przede wszystkim tę wiedzę agregować”.

Po konferencji prasowej odbyło się sympozjum poświęcone „polityce regionalnej mającej na celu wzmocnienie zrównoważonego wzrostu konkurencyjności MŚP i tworzenia miejsc pracy w rozwijającym się zielonym regionie H2”. Marszałek Ortyl podkreślił znaczenie tej drogi ku transformacji energetycznej i wspomniane dobre praktyki, które będą prezentowane podczas sympozjum.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili m.in. Instytut Energetyki CEREL, Laboratorium Wodoru Politechniki Rzeszowskiej oraz firmę ML System. Projekt UNLOCK, realizowany od marca 2023 roku, jest finansowany z Programu Interreg Europa na lata 2021-2027. Całkowity budżet projektu wynosi blisko 2 mln euro, z czego województwo podkarpackie otrzyma ponad 184 tysiące euro.

Danuta Cichoń, dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej UMWP, która zorganizowała spotkanie partnerów na Podkarpaciu, wyraziła zadowolenie z możliwości pokazania dorobku regionu w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej: „Cieszymy się, że możemy pokazać nasz dorobek w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej, pokazać, jakie są nasze inicjatywy we wdrażaniu zielonej, wodorowej energii na Podkarpaciu, a jest ich wiele”.

Sympozjum w Rzeszowie stanowiło ważny krok w kierunku międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych oraz zrównoważonej gospodarki, co w przyszłości zaowocuje efektywnym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na poziomie lokalnym i regionalnym.

Projekt UNLOCK, realizowany do maja 2027 roku, ma całkowity budżet wynoszący blisko 2 miliony euro, z czego województwo podkarpackie otrzyma ponad 184 tysiące euro. Środki te pochodzą z Programu Interreg Europa na lata 2021-2027.

W sali konferencyjnej przy stole siedzą pracownicy urzędu marszałkowskiego oraz pracownicy RARR, omawiający aspekty realizacji projektu w ramach programu Life.W sali konferencyjnej przy stole siedzą pracownicy urzędu marszałkowskiego oraz pracownicy RARR, omawiający aspekty realizacji projektu w ramach programu Life.

W dniu 14.05.2024r.  miało miejsce spotkanie w ramach realizacji projektu LIFE Podkarpackie.

W spotkaniu uczestniczyli Lider projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz jeden z partnerów - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Głównym tematem dyskusji były zadania i działania planowane w ramach realizacji projektu.

Warto podkreślić, że projekt LIFE Podkarpackie opiera się na partnerskim podejściu, gdzie Województwo Podkarpackie pełni rolę beneficjenta koordynującego, zaś 66 partnerów, w tym gminy, miasta i różnorodne organizacje, współpracują w dążeniu do wspólnego celu. Jest to znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju regionu, przy jednoczesnym dbaniu
o jakość życia mieszkańców.

W ramach współpracy z RARR omówione zostały podstawowe sposoby organizacji projektu, komunikacji a także główne zadania partnera w ramach przedsięwzięcia:

 • Inkubator Energii Społecznej: Wsparcie merytoryczne doradców ds. zarządzania energią w gminach poprzez cykliczne spotkania w zakresie wymiany dobrych praktyk i identyfikacji potrzeb  oraz zapewnienie doradztwa odpowiadającego na zgłoszone zapotrzebowanie. Sieć doradców obejmie 4 subregiony (rzeszowski, krośnieński, przemyski i tarnobrzeski), wspierając technicznie gminy w wymianie źródeł ogrzewania i poprawie efektywności energetycznej. Doradcy będą współpracować z lokalnymi władzami i doradcami ds. powietrza i energii.
 • Działalność informacyjno-edukacyjna: prowadzenie kampanii uświadamiających dla mieszkańców regionu w zakresie przyczyn smogu i jego wpływu na zdrowie i życie człowieka oraz konieczności poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej, spotkania z lokalnymi liderami, dystrybucja materiałów edukacyjnych.
 • Aplikacja Inteligentnego Systemu Zarządzania Energią: Mobilna aplikacja umożliwi monitorowanie zużycia energii w miejskich/gminnych obiektach. System IT będzie analizował dane z urządzeń pomiarowych lub operatora systemu (PGE), generował automatyczne alerty i raporty energetyczne. Działania przyczynią się do optymalizacji kosztów i redukcji emisji. Planowana jest konferencja dla władz regionu, aby zachęcić inne gminy do wdrożenia systemu.
 • System racjonalnego zarządzania energią: Poprawa zrównoważenia i efektywności energetycznej w sektorach grzewczym, chłodniczym i transportowym. Inkubator Energii Społecznej dostarczy narzędzi analitycznych dla strategicznego planowania energetyki społecznej, identyfikując potrzeby lokalnych społeczności i przygotowując inwestycje oraz doradztwo organizacyjne, prawne i ekonomiczne.
 • Dostępność rozwiązań OZE i magazynowania energii: Cykl szkoleń dla gmin województwa podkarpackiego dotyczący energii słonecznej, biomasy, biogazu, pomp ciepła oraz technologii magazynowania energii. Opracowane zostaną wytyczne dotyczące montażu instalacji OZE, wspierające gminy w procedurach przetargowych. Współpraca z firmami
  i jednostkami naukowymi będzie popularyzować wiedzę o efektywności energetycznej i innowacyjnych rozwiązaniach w magazynowaniu energii. Zaplanowano także omówienie źródeł finansowania inwestycji w OZE.

Spotkanie było okazją do rozmowy i wypracowania wspólnego kierunku działań. Partnerzy mieli możliwość przedyskutowania kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu oraz rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. 

Na scenie siedzą trzej prelegenci omawiający aspekty realizacji projektów w ramach Programu LIFE.Dwie pracownice Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego stoją na tle banneru projektu realizowanego w ramach Programu LIFE.

Trzy pracownice Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz opiekun projektu LIFE Podkarpackie z NFOŚIGW stoją na tle banneru Programu LIFE.

14 maja 2024 r. odbył się pierwszy dzień konferencji "Dni Informacyjne LIFE", zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW). Wydarzenie, odbywające się w formie online, przyciągnęło wielu uczestników zainteresowanych najnowszymi informacjami dotyczącymi Programu LIFE. Konferencja była okazją do podsumowania(ubiegłorocznych działań oraz zaprezentowania zasad naboru wniosków na rok 2024.

Kluczowe Prezentacje i Tematy

 • Zaproszenie do składania wniosków LIFE 2024 i krótkie podsumowanie naboru 2023
 • Rola zewnętrznego Zespołu monitorującego projekty LIFE
 • Rola NFOŚIGW we wdrażaniu Programu LIFE

Prelegentami byli uznani eksperci w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu:

 • Inż. Agnieszka Romanowicz, Zastępca Kierownika Działu LIFE Energy + LIFE Climate w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA),
 • Zbigniew M. Karaczun, Monitor LIFE w ELMEN EEIG,
 • Andrzej Muter, Kierownik Wydziału LIFE w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podsumowanie Naboru 2023 i Zasady Naboru 2024

Podczas pierwszego dnia omówiono wyniki naboru 2023 oraz przedstawiono zasady i priorytety naboru na rok 2024. Zaprezentowano również możliwości współfinansowania projektów LIFE ze środków krajowych, co jest kluczowe dla sukcesu wielu inicjatyw. Eksperci z CINEA, wdrażającej Program LIFE z ramienia Komisji Europejskiej, podkreślili znaczenie efektywnego monitorowania projektów oraz wsparcia ze strony NFOŚiGW.

Rola Zewnętrznego Zespołu Monitorującego

Prof. Zbigniew M. Karaczun przedstawił rolę zewnętrznego zespołu monitorującego, podkreślając jego kluczową rolę w zapewnianiu jakości i skuteczności realizowanych projektów. Monitoring umożliwia identyfikację i rozwiązywanie potencjalnych problemów na wczesnym etapie, co przyczynia się do sukcesu projektów LIFE.

Rola NFOŚiGW

Andrzej Muter omówił zaangażowanie NFOŚiGW we wdrażaniu Programu LIFE, podkreślając jego rolę jako partnera wspierającego finansowo i organizacyjnie polskich beneficjentów. Wskazał również na korzyści płynące z uczestnictwa w Programie LIFE oraz na znaczenie współpracy międzynarodowej

 

16 maja 2024 r. odbyła się stacjonarna część konferencji w Warszawie. Wydarzenie rozpoczęło się panelem dyskusyjnym "Program LIFE 2024", z udziałem prominentnych gości, w tym:

 • Krzysztofa Bolesty, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
 • Cezarego Tomczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 • Dr. Hab. Macieja Nowickiego, Ministra Środowiska w latach 1991 oraz 2007-2010,
 • Jana Rączki, Prezesa Zarządu NFOŚiGW w latach 2008-2012,
 • Doroty Zawadzkiej-Stępniak, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

W drugiej części spotkania zaprezentowano projekty w czterech głównych podprogramach:

 • Przyroda i różnorodność biologiczna, (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody PRO NATURA, Biebrzański Park Narodowy, Ministerstwo Obrony Narodowej),
 • Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niego, (Województwo Małopolskie, Województwo Wielkopolskie, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju),
 • Gospodarka o biegu zamkniętym i jakość życia, (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu),
 • Przejście na czystą energię, (Krajowa Agencja Poszanowania Energii).

Równocześnie trwały spotkania i rozmowy przy stoiskach konsultacyjnych Krajowych Punktów Kontaktowych: LIFE, Horyzont Europa, Urbact.

„Dni Informacyjne LIFE" okazały się niezwykle cennym wydarzeniem dla wszystkich zainteresowanych Programem LIFE. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o najnowszych zasadach naboru, wymienić doświadczenia oraz nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami projektowymi. Oba dni konferencji pokazały, jak ważna jest współpraca na rzecz ochrony środowiska i klimatu oraz jak duże możliwości niesie ze sobą Program LIFE.

Na scenie stoi Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który otwiera konferencję poświęconą programowi Life.Grono osób stoi na scenie, gdzie przyznawane są nagrody w ramach programu life

Cztery pracownice Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego stoją na tle banneru projektu realizowanego w ramach programu Life.

„Po udziale w Dniu Informacyjnym LIFE, zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach obchodów 15-lecia Projektu LIFE, mamy za sobą inspirujące spotkanie, które stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk pomiędzy beneficjentami programu LIFE.

Sławomir Mazurek, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otworzył konferencję, podsumowując 15 lat istnienia LIFE w Polsce.

W swoim przemówieniu podkreślił jak ważne są spotkania informacyjne, które umożliwiają beneficjentom programu wzajemne spotkanie się, wymianę myśli i udział w cennej wymianie informacji. Podkreślił także, że w ciągu ostatnich 15 lat w Polsce udało się zrealizować 114 projektów, które otrzymały wsparcie finansowe na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska również wyraziło uznanie dla beneficjentów programu, zauważając wzrost liczby i znaczenia polskich projektów LIFE w perspektywie 2021–2027. Joanna Książek-Wieder, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MKiŚ, wyraziła radość z rosnącej liczby projektów LIFE składanych przez polskich wnioskodawców.

Pani Maja Mikosińska, Dyrektor Departamentu LIFE Środowisko Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska CINEA (Komisja Europejska) przypomniała warunki nadchodzącego naboru, planowanego na kwiecień 2024 r. i zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty LIFE.

Podczas drugiej części konferencji 13 podmiotów zostało uhonorowanych za dotychczasową efektywną realizację projektów LIFE.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom nagród!”

 

 

logo projektu

 

Województwo Podkarpackie w dniu 1 stycznia 2024r. rozpoczęło realizację projektu LIFE PODKARPACKIE. Inicjatywa o nazwie "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”" jest częścią Programu Zintegrowanego LIFE. Zadaniem Departamentu Ochrony Środowiska jest efektywna realizacja zadań oraz zarządzanie projektem, którego budżet wynosi 23 400 000 euro, czyli około 114 mln zł.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2024-2033, a głównym celem jest skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza poprzez eliminację istniejących barier na szczeblu lokalnym. Projekt zakłada również wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk oraz mobilizację środków publicznych i prywatnych na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej. Inicjatywa będzie obejmować tereny gmin i miast województwa podkarpackiego, dotykając każdego mieszkańca regionu.

Projekt LIFE Podkarpackie przewiduje świadczenie fachowego doradztwa, dostarczenie wiedzy eksperckiej i wsparcia dla mieszkańców w zakresie wyboru źródeł dofinansowania, składania wniosków o dotację i ich rozliczeń. Doradcy zatrudnieni w ramach projektu będą oferować również pomoc techniczną w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo, projekt zakłada stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią na poziomie gminy, co ma przyczynić się do odpowiedzialnego zaopatrzenia mieszkańców w energię cieplną i elektryczną. Inicjatywa ma wpłynąć także na poprawę planowania przestrzennego województwa, z naciskiem na zagadnienia związane z zarządzaniem energią, takie jak wykorzystanie potencjału wód opadowych jako magazynu energii.

W ramach projektu przewidziane są również kampanie edukacyjno-informacyjne na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na ludzkie zdrowie oraz w zakresie praktycznych aspektów, takich jak dostępne rozwiązania technicznologiczne i źródła finansowania inwestycji ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej.

Wartością projektu jest partnerskie podejście, gdzie Województwo Podkarpackie jest beneficjentem koordynującym, a 66 partnerów, w tym gminy, miasta i różnorodne organizacje, współpracują w dążeniu do wspólnego celu. Projekt LIFE Podkarpackie jest znaczącym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju regionu, przy jednoczesnym dbaniu o jakość życia mieszkańców. Projekt, ma potencjał aby znacząco wpłynąć na poprawę stanu środowiska oraz warunki życia w województwie podkarpackim. 

 Logo Life: Na lewym logo znajduje się niebieski kwadrat z okręgiem żółtych gwiazd, w którym znajduje się tekst "LIFE" koloru żółtego. Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: W środkowym logo znajduje się zielony tekst "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Z lewej strony tekstu znajduje się dwa zielone elementy graficzne przypominające liście na okrągłym tle koloru czerwonego. Logo Programu Podkarpackie przestrzeń otwarta: Na prawym logo znajdują się stylizowane kształty w kolorze niebieskim i zielonym, które tworzą abstrakcyjną reprezentację wzgórz. Pod kształtami znajduje się tekst "PODKARPACKIE przestrzeń otwarta"